اخبار آنلاین ریپل اخبار ارز دیجیتال ارز دیجیتال استخراج ریپل ریپل موسس ریپل ۵۴میلیون ریپل را در ماه آوریل به فروش رساند

طبق تحلیل ها و بررسی های بر روی تراکنش های مربوط به آدرس کیف پول موسس ریپل جد مکالب در…