پاسپورت آلیاس Alias وب مانی پاسپورت اینشال Initial وبمانی پاسپورت پرسنال Personal وبمانی پاسپورت فرمال Formal وبمانی پاسپورت وب مانی محدودیت های پاسپورت وب مانی

سیستم مالی وب مانی دارای سطوح گوناگون اعتبار یا همان پاسپورت در دو سطح ممولی و پیشرفته میباشد.باید توجه کنید…